အရက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတိုင္း အရက္ေသာက္သံုးမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ ကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။

မတူကြဲျပားမႈခ်ိတ္ဆက္ေရး စီမံကိန္းမွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံသည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ဘာသာျပန္ ဆိုရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဗီဒီယိုစီးရီးမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

VicHealth မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ မတူကြဲျပားမႈခ်ိတ္ဆက္ေရး စီမံကိန္းကို မယ္လ္ဘုန္းအေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားရွိ ခ်င္းႏွင့္ အိႏၵိယ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ 2017-2019 တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဤရပ္ရြာ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကား ခုနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ